Cầu Á Lữ (Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang)
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế
Cầu lớn-Hầm (BRITEC)
Khách hàng - đối tác