Cầu dây văng Nhật Lệ 2 (Đồng Hới - Quảng Bình)
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế
Cầu lớn-Hầm (BRITEC)
Khách hàng - đối tác