Cầu Việt Trì (QL2-Tỉnh Phú Thọ)
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế
Cầu lớn-Hầm (BRITEC)
Khách hàng - đối tác