Cầu Việt Trì mới (Cầu Hạc Trì)-Tỉnh Phú Thọ
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế
Cầu lớn-Hầm (BRITEC)
Khách hàng - đối tác