Cau Trần Thị Lý (Tp.Đà Nẵng)
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế
Cầu lớn-Hầm (BRITEC)
Khách hàng - đối tác