Cầu Dakrong (QL14 - Quảng Trị)
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế
Cầu lớn-Hầm (BRITEC)
Khách hàng - đối tác