Cầu BẾN THỦY 2 (Tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh)
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế
Cầu lớn-Hầm (BRITEC)
Khách hàng - đối tác