Quyết định : Cử Đoàn chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế
Cầu lớn-Hầm (BRITEC)
Khách hàng - đối tác